IPOS Vatroservis

Početna / Zakonske obaveze

Zakonske obaveze

Zaštita od požara

 • Svaki vlasnik ili korisnik poslovnog, industrijskog ili objekta javne namene, podzemnih garaža, kao i skupština stanara ili savet stambene zgrade mora doneti Pravila zaštite od požara... saznajte više
  U sklopu naših usluga iz oblasti ZOP nudimo usluge normativne delatnosti, među kojima je i izrada dokumenta Pravila zaštite od požara. Pravila zaštite od požara obuhvataju:
   • Organizaciju tehnoloških procesa unutar objekata, tako da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen
   • Zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta
   • Donošenje Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara
   • Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje ZOP
  Preduzeća u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji, između ostalog, sadrži prikaz postojećeg stanja zaštite od požara, procenu ugroženosti od požara, organizaciju zaštite od požara, predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka kao i proračun potrebnih finansijskih sredstava da bi se mere sprovele.
 • Svaki poslodavac je dužan da organizuje osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja u radni odnos... saznajte više
  Za vas i vaše zaposlene organizujemo obuku i praktičnu proveru znanja iz oblasti ZOP i izdajemo potrebna uverenja. Prema Zakonu o ZOP, poslodavac je dužan da obuku i proveru znanja zaposlenih vrši jednom u tri godine.
 • Vaš poslovni prostor, zemljište i drugi objekti u kojima obavljate poslovnu delatnost svrstavaju se u određenu kategoriju prema ugroženosti od požara. U zavisnosti od kategorije kojoj objekat pripada, proističu i različite obaveze vlasnika odnosno korisnika poslovnih objekata... saznajte više
  Uredbom o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara propisuju se merila i uslovi za kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija. Prema ovoj Uredbi vaš poslovni objekat može biti svrstan u pravu, drugu ili treću kategoriju ugroženosti od požara. Mi smo tu da vam pomognemo oko organizacije ZOP, preduzimanja mera i izradi potrebnih normativnih akata koji se zahtevaju ovom Uredbom Ministarstva
 • Zakon o zaštiti od požara propisuje da se sva protivpožarna oprema mora redovno kontrolisati i ispitivati. Kontrola protivpožarnih aparata i hidranata se vrši svakih 6 meseci, a ispitivanje posuda „S” aparata svakih 5 godina, odnosno svake druge godine nakon 15 godina eksploatacije.
 • Lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože stručni ispit... saznajte više
  Ukoliko se opredelite da vaš zaposleni obavlja poslove zaštite od požara, on mora pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz ZOPa, najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Dodatno, ako vaša firma spada u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, lice koje je angažovano na ovim poslovima mora imati najmanje visoku odnosno višu školsku spremu. Da biste izbegli dodatne troškove angažovanja ljudi i polaganja stručnih ispita, ovaj posao možete poveriti nama. Kao odgovorno lice iz ZOPa, mi preuzimamo svu odgovornost za zakonom propisane obaveze iz oblasti zaštite od požara, a vi se možete fokusirati na vašu osnovnu delatnost.
 • Žetveni radovi spadaju u posebno rizičnu delatnost kada je požar u pitanju. Zbog toga je preduzeće, zemljoradnička zadruga ili drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši žetvene radove dužno da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara... saznajte više
  Pod posebnim merama zaštite useva od požara tokom žetvenih radova podrazumeva se:
   • Organizovanje stalnog dežurstva
   • Organizovanje osmatračke službe
   • Organizovanje službe veze i obaveštenja
   • Opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom
   • Kontrola protivpožarne opreme
   • Kontrola ispravnosti mehanizacije
   • Kontrola sladištenja useva
 • Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu... saznajte više
  Naši inženjeri će u najkraćem roku izaći na teren radi prikupljanja potrebnih informacija za izradu Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Planove evakuacije izrađujemo u više formata, plastificirano. • Bezbednost i zdravlje na radu

 • Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavci se obavezuju da svakom zaposlenom obezbede rad na radnom mestu na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu... saznajte više
  Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.
 • Poslodavac je dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Izuzetno, poslodavac koji ima do deset zaposlenih prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu može utvrditi ugovorom o radu
 • Obaveza poslodavca je da u pismenoj formi donese akt o proceni rizika za sva radna mesta... saznajte više
  Aktom o proceni rizika utvrđuju se vrste opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, i na osnovu toga se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog. Ovim aktom se određuje i lice za bezbednost i zdravlje na radu. Naša kompanija se bavi i izradom normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, među kojima je i akt o proceni rizika. Kao imenovano odgovorno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sačinićemo za vas sva potrebna normativna dokumenta i aktivno učestvovati sprovođenju svih zakonom predviđenih obaveza.
 • Ako aktom o proceni rizika utvrdi nedostatke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za čije su otklanjanje potrebna veća investiciona ulaganja, a život i zdravlje zaposlenog nisu teže ugroženi, poslodavac je dužan da sačini poseban program o postupnom otklanjanju nedostataka i utvrdi rokove za realizaciju programa.
 • Rad na izgradnji ili rekonstrukciji objekta zahteva izradu propisnog elaborata o uređenju gradilišta. Elaborat, zajedno sa izveštajem o početku radova moraju se dostaviti nadležnoj inspekciji rada.
 • Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu... saznajte više
  Da biste izbegli dodatne troškove angažovanja ljudi i polaganja stručnih ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu, ovaj posao možete poveriti nama. Kao odgovorno lice iz BZR, mi preuzimamo svu odgovornost za zakonom propisane obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a vi se možete fokusirati na vašu osnovnu delatnost.
 • Fokusirajte se na primarnu delatnost i budite najbolji u svom poslu.

  Nama prepustite brigu o bezbednosti ljudi i imovine.