IPOS Vatroservis

Početna / Zakonske obaveze

Zakonske obaveze

Zaštita od požara

 • Svaki vlasnik ili korisnik poslovnog, industrijskog ili objekta javne namene, podzemnih garaža, kao i skupština stanara ili savet stambene zgrade mora doneti Pravila zaštite od požara... saznajte više
  U sklopu naših usluga iz oblasti ZOP nudimo usluge normativne delatnosti, među kojima je i izrada dokumenta Pravila zaštite od požara. Pravila zaštite od požara obuhvataju:
   • Organizaciju tehnoloških procesa unutar objekata, tako da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen
   • Zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta
   • Donošenje Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara
   • Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje ZOP
  Preduzeća u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji, između ostalog, sadrži prikaz postojećeg stanja zaštite od požara, procenu ugroženosti od požara, organizaciju zaštite od požara, predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka kao i proračun potrebnih finansijskih sredstava da bi se mere sprovele.
 • Svaki poslodavac je dužan da organizuje osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene, najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja u radni odnos... saznajte više
  Za vas i vaše zaposlene organizujemo obuku i praktičnu proveru znanja iz oblasti ZOP i izdajemo potrebna uverenja. Prema Zakonu o ZOP, poslodavac je dužan da obuku i proveru znanja zaposlenih vrši jednom u tri godine.
 • Vaš poslovni prostor, zemljište i drugi objekti u kojima obavljate poslovnu delatnost svrstavaju se u određenu kategoriju prema ugroženosti od požara. U zavisnosti od kategorije kojoj objekat pripada, proističu i različite obaveze vlasnika odnosno korisnika poslovnih objekata... saznajte više
  Uredbom o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara propisuju se merila i uslovi za kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija. Prema ovoj Uredbi vaš poslovni objekat može biti svrstan u pravu, drugu ili treću kategoriju ugroženosti od požara. Mi smo tu da vam pomognemo oko organizacije ZOP, preduzimanja mera i izradi potrebnih normativnih akata koji se zahtevaju ovom Uredbom Ministarstva
 • Zakon o zaštiti od požara propisuje da se sva vatrogasna oprema mora redovno kontrolisati, servisirati i ispitivati. Kontrola vatrogasnih aparata i hidranata se vrši svakih 6 meseci, ispitivanje creva iz hidranata jednom godišnje, posude „S” aparata svake druge, a posude “Co2“ aparata svakih 5 godina.
 • Lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože stručni ispit... saznajte više
  Ukoliko se opredelite da vaš zaposleni obavlja poslove zaštite od požara, on mora pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz ZOPa, najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Dodatno, ako vaša firma spada u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, lice koje je angažovano na ovim poslovima mora imati najmanje visoku odnosno višu školsku spremu. Da biste izbegli dodatne troškove angažovanja ljudi i polaganja stručnih ispita, ovaj posao možete poveriti nama. Kao odgovorno lice iz ZOPa, mi preuzimamo svu odgovornost za zakonom propisane obaveze iz oblasti zaštite od požara, a vi se možete fokusirati na vašu osnovnu delatnost.
 • Žetveni radovi spadaju u posebno rizičnu delatnost kada je požar u pitanju. Zbog toga je preduzeće, zemljoradnička zadruga ili drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši žetvene radove dužno da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara... saznajte više
  Pod posebnim merama zaštite useva od požara tokom žetvenih radova podrazumeva se:
   • Organizovanje stalnog dežurstva
   • Organizovanje osmatračke službe
   • Organizovanje službe veze i obaveštenja
   • Opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom
   • Kontrola protivpožarne opreme
   • Kontrola ispravnosti mehanizacije
   • Kontrola sladištenja useva
 • Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova vrše nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona o zaštiti od požara, kao i uredbi koje donosi Ministarstvo. Ako vaš poslovni objekat spada u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, inspektori će vršiti periodične preglede... saznajte više
  Kada inspektor konstatuje nedostatke u preduzeću ili ustanovi, radi zapisnik u dva primerka i daje ga stranci (vlasniku ili korisniku poslovnog objekta) na izjašnjenje. Potom donosi rešenje sa predlogom mera i daje rokove za izvršenje. Kao vaš partner i odgovorno lice iz ZOP, mi ćemo preuzeti odgovornost i otkloniti sve nedostatke prema zapisniku inspektora. • Fokusirajte se na primarnu delatnost i budite najbolji u svom poslu.

  Nama prepustite brigu o bezbednosti ljudi i imovine.